ขอเพลงด้วยการสแกน Qr Code

แบบ Qr code ที่ติดตามโต๊ะอาหาร

post image

1.ขอเพลงด้วยการสแกน Qr Code เข้าผ่านทางมือถือ
post image

2.ขอเพลงด้วยการสแกน Qr Code เข้าผ่านทาง tablet
post image

3.ขอเพลงด้วยการสแกน Qr Code เข้าผ่านทาง computer
post image
xclose