23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก

วันอุตุนิยมวิทยาโลก ตรงกับวันที่ 23 มีนาคมของทุกปี ถือกำเนิดขึ้นเพราะอะไร มาอ่านทำความเข้าใจ

          ปัจจุบันโลกเราประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน หรือ อากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาล พายุต่าง ๆ อุทกภัย หรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหว ซึ่งถาโถมสู่ทุกอาณาบริเวณหลายพื้นที่ใสโลก ด้วยเหตุนี้ทางสหประชาชาติได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การหนึ่งที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลก เก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงสภาวะทางภูมิอากาศของทุกพื้นที่และให้คำทำนายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางภูมิอากาศของทุกพื้นที่ ภายใต้ชื่อว่า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  

          องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เดิมมีชื่อว่า International Meteorological Organization หรือ IMO ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) และมีการกำหนดให้ทุกวันที่ 23 มีนาคมของทุก ๆ ปี เป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day) ซึ่ง International Meteorological Organization หรือ IMO ได้เปลี่ยนชื่อเป็น WMO - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  เมื่อปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) และในปีเดียวกันนั่นเอง ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การ WMO

 


          สำหรับองค์การอุตุนิยมวิทยา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิก 189 ประเทศ ภารกิจหลัก ๆ คือทำหน้าที่ตรวจเฝ้าติดตามสภาพดินฟ้าอากาศพร้อมกันทุกแห่งทั่วโลก หน้าที่ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นพิภพ ตลอดจนสำรวจสภาพชั้นบรรยากาศ ที่ปกคลุมโลกมนุษย์ การให้บริการด้านการพยากรณ์เพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน การขนส่งทางทะเล การเกษตรกรรม การจัดสรรทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ตลอดจนทำข้อตกลงเกี่ยวกับเวลา, หน่วยตรวจวัด, รหัสอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลและกระจายข่าวสารออกไป รวมไปถึงการค้นคว้าเทคนิคใหม่ ๆ ร่วมกันกับสมาชิก

วันอุตุนิยมวิทยาโลก

          และทุก ๆ วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดเฉลิมฉลอง "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" เพื่อให้สมาชิกแต่ละประเทศร่วมระลึกถึงการก่อตั้งองค์การสำคัญดังกล่าว และจัดกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า "การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และน้ำโดยตรง ซึ่งทาง WMO และหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ จะหาวิธีช่วยกันเตรียมป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมทั้งภัยอื่น ๆ ที่เกิดอย่างฉุกเฉินอีกด้วย ทั้งนี้เพราะจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ

          ทั้งนี้ปัญหาสภาพอากาศที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาก็คือ ปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่เรามักได้ยินข่าวว่า หลายประเทศในโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นทุก ๆ ปี

วันอุตุนิยมวิทยาโลก

          ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จาก NOAA พบว่าอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเฉลี่ยในปี 2559 ที่บันทึกมาตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม สูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของศตวรรษที่ 20 ถึง 2.07 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 1.50 องศาเซลเซียส ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี 2423 ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยเหนือน้ำทะเลในปี 2559 ก็สูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน นี่จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้ทุกคนบนโลกใบนี้ตระหนักถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้นเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของคนนี่เอง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ 2010
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป