บทเพลงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชร คืออะไร? ชินบัญชร แปลว่า กรง ซี่กรงของพระชินเจ้า ชินบัญชร มาจากคำว่า ชิน ซึ่งแปลว่า ผู้ชนะ อันหมายถึงพระชินเจ้าหรือพระพุทธเจ้า และคำว่า บัญชร ซึ่งแปลว่า กรง ลูกกรง ซี่กรง รวมกันเป็นชินบัญชร ซึ่งเป็นประดุจแผงเหล็กหรือเกราะเพชรที่แข็งแรง สามารถปกป้องคุ้มกันอุบัติภัย อันตรายและศัตรูหมู่มารทั้งปวงได้

ชินบัญชร ปัจจุบันใช้เรียกพระคาถาภาษามคธชุดหนึ่ง นัยว่าเป็นนิพนธ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม เรียกว่า พระคาถาชินบัญชร เชื่อกันว่าสามารถป้องกันสรรพอันตรายทั้งหลายได้

credit : ธรรมสอนใจ บทสวดมนต์ ออนไลน์

ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา

 

ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา

 

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร

 

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก

 

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก

 

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

 

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร

 

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ

 

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

 

ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง

 

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา

 

ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

 

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

 

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา

 

อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

 

ที่มา : goodlifeupdate.com
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป