คน 7 ประเภทนี้เลิกคบได้ก็ดี เพราะจะทำให้เราเครียด

‘เครี ยด’ แล้วสุขภาพไม่ดี 
อย่าคบ ‘คน 7 ประเภท’ นี้
จะทำให้เครียด

1.ขี้บ่น– Complaining 
ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น บ่นอย่างเดียว 
หรือทำไปด้วยบ่นไปด้วย ก็น่ารำค าญ

2.ไม่สำนึกรู้คุณ– Ungrateful
ทำดีอะไร ให้ ช่วยเหลืออะไร ไม่เคยจำ
เอาแต่ไม่พอใจและบ่ นกับสิ่งที่ไม่ได้ ดั่งใจ

3.ขี้เกียจ– Lazy
วันๆ ไม่ทำอะไร เอาแต่โยนให้คนอื่นทำให้
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ บางทีดูเห็น แ ก่ตัว

4.เฉื่อ ยชา– Stagnant
ไร้จิตวิญญาณ ไร้ชีวิตชีวา ไร้พลัง
อยู่ใกล้แล้วรู้สึก ไม่กระตื อรือร้น

5.อวดฉลาด– Ignorant
รู้ดีไปห มดทุกเรื่อง ไม่ฟัง เถียง
ชอบมีปัญ หากับคนอื่นเ พราะชอบเ อาชนะ

6.เจ้าคิด เจ้าแค้น– Spiteful
อะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็เก็บมาคิด โกรธ ไม่พอใจ
บา งทีประชด ไม่พูดตรงๆ น่ารำ คา ญมาก

7.ไม่เป็นผู้ใหญ่– Immature
ทำตัวเห มือนเด็กๆ คิดไม่เป็น
เอาแต่อารมณ์ ไม่มีเ หตุผล งี่เง่า

คน 7 ประเภทนี้ไม่ใช่ ‘ไม่ดี’
แค่อยู่ด้ว ยยาก คุยด้วยยาก ทำงานด้วยยาก 
หลีกเลี่ ยงได้ก็ดี เพราะคบแล้ว “เครี ยด”

ลองดูว่ามีใครร อบข้างเป็นแบบนี้
และคนแ รกที่ต้องดูคือ ‘ตัวเอง’ ‘เปลี่ยน’ ซะ !
.

พิมพ์ Yes !

เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป