ความฉลาดทั้ง 3 ด้าน ที่ควรมี

ความฉลาดทั้ง 3 ด้าน ที่ควรมี เพื่อชีวิตที่มีความสุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

1. ความฉลาดด้านการงานสาขาอาชีพ
– เราต้องมีความรอบรู้ในงานที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นสายงานที่เราเรียนจบมา หรือแม้กระทั้งงานอื่นใด ที่เรายึดเป็นอาชีพ หมั่นฝึกฝนเพิ่มพูนประสบการณ์จะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งที่มาในการหารายได้ และถ้าจะให้ดีควรมีมากกว่า 1 ช่องทาง

2. ความฉลาดด้านการเงิน
– หลังจากความฉลาดที่ 1 ในการหาเงินแล้ว เราต้องมีความฉลาดในการใช้เงิน รู้จักคุณค่าของเงิน หมั่นเก็บออม และนำเงินนั้นไปต่อลงทุนต่อยอดเพื่อให้งอกเงย อย่างน้อยให้เพียงพอ ณ วันเกษียณสามารถดำรงชีพและเป็นที่พึ่งพาแก่คนในครอบครัวได้แม้ในวันที่ไม่มีรายได้แล้ว

3. ความฉลาดด้านอารมณ์
– นอกจากเรื่องงาน เรื่องเงินแล้ว ชีวิตมนุษย์ยังต้องการความสุข ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมที่มีคุณภาพ จึงต้องมีความฉลาดด้านอารมณ์ด้วยเพื่อเป็นปรับให้ในทุกๆ ด้านของเราสมดุล ลงตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำประโยชน์คืนแก่สังคมบ้าง เอื้ออาทร มีน้ำใจต่อกัน

Credit: Mr.LikeStock
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป