business Read

ความหมายของ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) และแฟรนไชส์ซอ

แฟรนไชส์ซี คือ ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามระบบที่เจ้าของสิทธิ์ได้จัดเตรียมไว้