Twitter Read

Twitter ปรับหน้าจอ Search ใหม่ แสดงผลการค้นหาไม่เรียงตามลำดับเวลา

Twitter ประกาศปรับวิธีการแสดงผลหน้าค้นหาใหม่ จากเดิมที่แสดงข้อความทวีตล่าสุดตามลำดับเวลา (reverse chronology) เปลี่ยนมาเป็นแสดงข้อความที่น่าจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance)

Twitter คืออะไร ? เล่นยังไง ?

Twitter คือเครื่อข่ายสังคมออนไลน์อีกค่ายหนึ่ง เน้นความเรียบง่ายและรวดเร็ว Twitter มันเร็วขนาดที่ว่า ถ้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราทวีตไป