คําศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์

 คําศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 

AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Supply Chain : ห่วงโซ่อุปทาน
Upstream : ต้นน้ํา
Middle Stream : กลางน้ํา
Downstream : ปลายน้ํา
Upstream Supply Chain : ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต
Internal Supply Chain : ห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิต
Downstream Supply Chain : ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้า
Supply Chain Management : การจัดการโซ่อุปทาน
Material : วัตถุดิบ
Just in Time : การส่งมอบแบบทันเวลา
Customers Satisfaction : ความพอใจแก่ลูกค้า
 
Transportation : การขนส่ง
Reverse Logistics : การรับสินค้าคืน หรือส่งสินคากลับ
Purchasing : การจัดซื้อ
Plant and Warehouse Site Selection : การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า
Part and Service Support : การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ
Information Management : การจัดการด้านข้อมูล
Packaging : การบรรจุหีบห่อ
Customer Service : การบริการลูกค้า
Forecasting : การพยากรณ์
Barcode : รหัสแท่ง
Warehouse : คลังสินค้า
Inventory : สินค้าคงคลัง
Manufacturers : ผู้ผลิต
Wholesales : ผู้จําหน่ายรายใหญ่
Retail : ผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก
Customer : ผู้บริโภค
Procurement : การจัดซื้อจัดหา
Manufacturing : การผลิต
Distribution : การจัดจําหน่าย
Storage : การจัดเก็บ
Customer Service and Support : การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
Logistics Communication and Order processing : การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ
Inventory Management : การบริหารงานวัสดุคงคลัง
Distribution Center : ศูนย์กระจายสินค้า
Order Processing : การดําเนินการตามคำสั่งของลูกค้า
Demand Forecasting : การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
Inventory Management : การบริหารสินค้าคงคลัง
Warehousing and Storage : การบริหารคลงสินค้า
Material Handling : การขนการขนถ่ายวัสดุในการผลิต
Fixed Cost : ต้นทุนคงที่
Variable Cost : ต้นทุนผันแปร
Back Haul Cost : ต้นทุนเที่ยวกับ
Low Cost : ต้นทุนที่ต่ำลง
Cost of Capital : ต้นทุนทางการเงิน
Devalue : ลดมูลค่าสินค้าเสี่อมสภาพ
Write-Off : ค่าสูญเสียจากการตัดจาหน่าย
Multimodal Transport : การขนส่งหลายรูปแบบ
Cost of Capital : ต้นทุนทางการเงิน
Value chain : สายโซ่แห่งคุณค่า


 กิจกกรมหลักใน : Value Chain

Inbound Logistics : กิจกรรมที่เกี่ยวข้องข้องกับการได้รับ การขนส่ง การ จัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ
Operations : กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า เป็นขั้นการผลิต
Outbound Logistics : กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า
Marketing and Sales : กิจกรรมที่การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
Customer Services : กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย
Technology Development : กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่ให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต
Human Resource Management : กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหา และคัดเลือกประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงาน
Firm Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชีระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร
Value Added : VA กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
Non Value Added : NVA กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
LEAN : คือการออกแบบและการจัดการกระบวนการ, ระบบ, ทรัพยากร ทั้งหมด เพื่อให้ตั้งแต่จากผู้ จัดส่งวัตถุดิบไปสู่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ทาให้ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในครั้งแรกที่ดาเนินการ โดยพยายามให้ เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรือมีส่วนเกินที่ไม่จำเป็นน้อยน้อยที่สุด โดย ความสูญเสียดังกล่าวจะประเมินจากกิจกรรมหรือ กระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดมูลคาเพิ่ม (Non-value added)ในการ ผลิต
product variety : ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
Make to order : ระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ
Make to stock : ระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็นปริมาณมาก
Storage : คลังสินค้าสำหรับเก็บรักษา
Distribution Center : คลังสินค้าสาหรับกระจายสินค้า
Bonded Warehouse : คลังสินค้าทัณฑ์บน
Silo & Tank : คลังสินค้าประเภทไซโลและถัง


กิจกรรมหลักของการคลังสินค้า

Goods Receipt : การรับสินค้า
Identify goods : การตรวจพิสูจน์ทราบ
Sorting goods : การตรวจแยกประเภท
Put away : การจัดเก็บสินค้า
Holding goods : การดูแลรักษาสินค้า
Picking : การนําออกจากที่เก็บ
Packaging : การบรรจุ
Post Manufacturing Service : การให้บริการหลังหารผลิต
Staging goods : การเตรียมการจัดส่งสินค้า
Shipping : การจัดส่ง
Cross-Dock Warehouse : คลังสินค้าชนิดท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า
Modern trade : ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Pallet : พาเลทหรือไม้รองรับสินค้า
Conveyor : เครื่องลําเลียง
Crane Elevator Hoist Monorail : เครื่องยกย้ายต่างๆ
Conveyors : สายพาน
Auto Identification (Auto-ID) : เป็นระบบการบันทึกข้อมูล บ่งชี้แสดงสถานะของสิ่งที่เราให้ความสนใจ เช่นสินค้า สัตว์ หรือแม้กระทั้งคน
Optical Character Recognition (OCR) : ระบบนี้จะใช้ตัวอักษรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถอ่านได้ทั้งตาเปล่า และเครื่อองอ่าน ระบบนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายนักเพราะราคาสูง และระบบมีความซับซ้อน
Biometric System เป็นระบบ Auto-ID : ใช้ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา
Smart Card เป็นระบบ Auto-ID : ที่กาลังเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน มีความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูลได้มากและปลอดภัยสูงลักษณะจะเป็นการ์ดแม่เหล็กโดยการอ่านเขียนจะต้องสัมผัสกับเครื่องอ่านโดยตรงสมาร์ตการ์ดที่พบเห็นในปัจจุบัน เช่น บัตรสมาชิกต่างๆ บัตรชมภาพยนต์ ซิมการ์ดในโทรศัพท์เคลี่ยนที่
Barcode System : เป็นระบบ Auto-ID ที่ใช้มากที่สุด ลักษณะเป็นแถบรหัสที่ประกอบด้วย แทงทึบแสง และช่องห่างระหว่างแท่ง หลักการอานจะใช้เลเซอร์สแกนลงบนบาร์โค้ดแล้วตรวจจับการสะท้อนแสงกลับซึ่งการสะท้อนจะขึ้นอยู่กับการเรียงของแท่งสีดาแล้วนาไปถอดรหัสอีกท Barcode ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประมาณ 10 ชนิด แต่ชนิดที่นิยมใช้มากที่สุดคือมาตรฐาน EAN
GLN:Global Location Number : เลขหมายประจาตัวตาแหน่งที่ตั้งที่ใช้ทั่วโลก
SSCC:Serial Shipping Container Code : เลขหมายเรียงลาดับบนบรรจุภัณฑ์เพื่ออการขนส่ง
RSS : Reduced Space Symbology : เป็นระบบสัญลักษณ์มาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับใช้ติดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กหรือพื้นที่จากัด เช่นผลิตภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆ
RFID: Radio-frequency Identification : เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจาก ระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนําไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมูลของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไรผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต ผลิตอย่างไร ผลิดวันไหน และเมื่อไหร่ ประกอบไปด้วยชินนส่วนกี่ชิ้น และแต่ละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งตําแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้นๆ ในปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดย<br>
ไม่จําเป็นต้องอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆ ก่อน ทํางานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการอ่านและเขียน ข้อมูล
Goods or Service Receipt : การรับสินค้าหรือบริการ
Invoice : ใบส่งของ

Freight Forwarder = ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

Shipper/Exporter = ผู้ส่งออก

Consignee/Importer= ผู้นำเข้า

Carrier/vessel = สายเรือ

Co-Loader = ตัวแทนโหลดหลักสำหรับขนส่งแบบLCL

LCL = Less Than Container Load = การขนแบบไม่เต็มตู้ = เหมาะกัยผู้ส่งสินค้าที่มีจำนวนไม่มาก

FCL= Full Container Load = การส่งสินค้าแบบเต็มตู้

Seafreight = การขนส่งทางเรือ

Airfreight = การขนส่งทางอากาศ

Freight Prepaid = ค่าขนส่งถูกชำระต้นทาง

Freight Collect = ค่าขนส่งชำระปลายทาง

Shipping Marks = สัญลักษณ์/เครืองหมาย/ป้ายกำกับสินค้า

Amendments = การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข = ในวงการโลจิสติกส์หมายถึงการยืนยันรายละเอียดเอกสารที่ถูกต้องกับสายเรือ

Port of Loading = ท่าเรือโหลดสินค้า

Port of Discharges = ท่าเรือปลายทาง

D/O = Delivery Order = ใบสั่งปล่อยสินค้า

Incoterms = เงือนไขการส่งมอบสินค้า (Term of Shipment) หลักๆที่พบกันบ่อยก็จะเป็น Exwork , FCA, FOB, C&F เทอม เป็นต้น

Term Of Payment = ข้อตกลงการชำระเงินเพือการค้าระหว่างประเทศ เช่น Telegraphic Transfer (T/T), Letter of Credit (L/C) เป็นต้น

L/C = Letter Of Credit = การชำระสินค้าผ่านธนาคาร

Proforma Invoice = ใบแจ้งรายละเอียดสินค้าและราคาออกโดยผู้ซื้อ

Commercial Invoice = ใบแสดงยืนยันรายการสินค้าและราคาออกโดยผู้ขาย

Packing List = รายการบรรุภัณฑ์(การบรรจุ นำหนัก จำนวนสินค้า) ออกโดยผู้ขาย

AWB = Air Waybill = ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

B/L = Bill of Lading = ใบตราส่งสินค้าทางเรือ

BL Surrender/Express BL/Sea Waybill = Non Negotiable = ใช้สำเนาในการปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้

Original BL = ใบตราส่งสินค้าตัวจริง=ต้องใช้ตัวจริงในการปล่อยสินค้าที่ปลายทาง

Local Charges In Destination Port = ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในท่าเรือปลายทาง ประกอบด้วยค่าต่างๆเช่น THC ,STS ,FAC ,D/O ,PCS ,Cleaning เป็นต้น

Free time = ระยะเวลาปลอดค่าใช้จ่าย

Demurrage Charge = ค่าเสียเวลาที่ตู้ไม่นำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด

Detention Charge = ค่าคืนตู้สินค้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด

Bonded Warehouse = คลังสินค้ายกเว้นอากร

Shipping Documents = เอกสารที่ใช้ในการเตรียมออกของ ประกอบด้วย BL หรือ AWB, Commercial Invoice, Packing list
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป