"จิตของผู้มีบุญ"

"จิตของผู้มีบุญ" (#^_^#)

๑. ไม่บ่น... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น

ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกอย่างมันคือ "ผลแห่งกรรม" อันเป็นสมบัติของเรานั้นเอง

๒. ไม่กลัว... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

๓. ไม่ทำชั่ว... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล

๔. ไม่คิดมาก... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

๕. รอได้ คอยได้... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

๖. อดได้ ทนได้... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้มีความอดทนที่เป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

๗. สงบได้ เย็นได้... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวาย สับส่าย วุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้าย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

๘. ปล่อยได้ วางได้... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

๙. รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้... เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์

เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ - ความโกรธ - ความหลง จิตใจมีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

# หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป

Exclusive