ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือ ?

การตายมันก็เป็นเพียงแค่การเคลื่อน
จากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเท่านั้น 
ถ้าเราเข้าถึงแก่นแท้ เราจะพบว่า
การตายก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลย
.

เพราะแท้ที่จริงแล้ว 
มันก็ตายอยู่ทุกขณะจิตอยู่แล้ว 
เกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับอยู่แล้ว 
เพียงแต่เราไม่มีปัญญารู้เท่าทัน
การทำงานของธรรมชาติเท่านั้นเอง 
.

ถ้าฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบว่า
การตายมันก็เป็นแค่สภาวธรรมหนึ่งเท่านั้น 
ซึ่งจริงๆ มันเกิดขึ้นทุกขณะจิตอยู่แล้ว 
มันก็จะน้อมไปเพื่อการปล่อยวาง 
สลัดคืนสิ่งต่างๆ จากสิ่งที่ยึด ที่หลงอยู่ 
.

ยึดมาก หลงมาก ก็ทุกข์มาก 
ไม่ยึด ไม่หลง มันก็ไม่ทุกข์ไปกับสิ่งต่างๆ 
แต่ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
.

ก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ 
เพียรเจริญสติอยู่เนืองๆ 
ทำที่พึ่งให้กับตัวเอง 
.

เพราะสิ่งนี้แหละ
ที่จะเป็นสาระประโยชน์ที่สูงสุดของชีวิต 
สิ่งต่างๆภายนอกก็เป็นเพียงสิ่งที่อิงอาศัยเท่านั้น 
ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ 
.

แต่ถ้าทำที่พึ่งให้กับตัวเอง 
เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิต
เราจะเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงของชีวิตได้ 
จะตาย หรือไม่ตาย ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญแล้ว 
เพราะว่าเข้าถึงสาระที่แท้จริงของชีวิตได้

-------------------------------------

#เดินจิต

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป