สอน html เบื้องต้น

HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ อื่น ๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ด้วย HTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ www เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวาง

โครงสร้างของ HTML จะประกอบไปด้วยส่วนของคำสั่ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ส่วนหัว (Head)    และส่วนที่เป็นเนื้อหา (Body)  โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

รูปแบบของ tag 

รูปแบบของ tag แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. tag เดี่ยว
คือ รูปแบบค าสั่งที่มีเพียงค าสั่งเดียวหรือมีเพียงแท็กเดียว ก็สามารถใช้งานได้ เช่น <br>

2. tag คู่
คือ รูปแบบค าสั่งที่เป็นสองส่วน คือ มีส่วนเริ่มต้นและต้องมีส่วนจบของค าสั่งถึงจะสามารถท างานได้
สมบูรณ์ โดยส่วนจบของแต่ละค าสั่งจะมีเครื่องหมาย Slash (/) ไว้หน้าแท็กค าสั่งนั้น เช่น
<html>......</html>

tag คู่ มีทั้งหมด 4 แท็ก คือ
1. <html>...</html>
2. <head>....</head>
3. <title>....</title>
4. <body>....</body>

tag เดี่ยว มีทั้งหมด 1 แท็ก คือ <br>


tag คำสั่งหลัก ของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML จะมีโครงสร้างและการจัดวางค าสั่งหลักที่เป็น
มาตรฐานเหมือนกันทั่งโลก โดยจะประกอบด้วยค าสั่งหลักๆ อยู่ 4 ค าสั่งด้วยกัน ดังนี้

1. <html>........</html>
เป็นค าสั่งที่ท าหน้าที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเอกสาร HTML

2. <head>........</head>
เป็นค าสั่งที่ท าหน้าที่ก าหนดส่วนหัวเรื่อง

3. <title>.........</title>
เป็นค าสั่งที่ใช้ก าหนดข้อความที่ต้องการน ามาแสดงผลบนแถบ Title Bar ค าสั่งนี้จะอยู่ภายในค าสั่ง
ส่วน <head>......</head> โดยก าหนดความยาวของตัวอักษรไม่เกิน 64 ตัวอักษร

4. <body>.........</body>
เป็นค าสั่งที่ก าหนดข้อความและรูปแบบของค าสั่งต่างๆ ที่ใช้ส าหรับปรับแต่งเอกสารที่จะน าเสนอออก
ทางส่วนแสดงผลหลักของ Web Browser

 

 

 
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป

Exclusive