หัวใจของการเจริญสติปัฏฐาน

ที่ทรงตรัสว่า 
มีความเพียร มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม 
มีสติ ละความพอใจ ไม่พอใจในโลก 
.

อันนี้คือหัวใจ
ของการเจริญ #สติปัฏฐาน 
มีความเพียร มี #ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มี #สติ 
ละความพอใจ ไม่พอใจในโลก 
.

ถ้าเราสร้างเหตุตรงนี้ได้ถูกต้อง 
ผลก็ถูกต้องโดยธรรมชาติ 
.

พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งกลไกของธรรมชาติ 
ทั้งฝ่ายที่เป็นสังขตธรรม 
สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง 
และ ฝ่ายที่เป็นวิสังขารธรรม 
พ้นจากการปรุงแต่งทั้งปวง 
.

จึงทรงสอนวิธี
ที่จะทำให้เราหลุดจากทุกข์ทั้งปวง 
เข้าสู่สภาวธรรมที่บริสุทธิ์ 
ที่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
.

ฝึกระลึกรู้สึกตัว 
จนรับรู้ได้ทั่วกายอยู่เนืองๆ
ที่เหลือจะพัฒนาไปเองโดยธรรมชาติ 
.

การรับรู้ทั่วกายเนืองๆ 
มันจะทำให้ไม่เกิดกระบวนการจิตส่งออก
หรือจมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง 
.

มันจะหลุดจากอารมณ์ต่างๆ 
เข้าถึงสภาวะรู้ได้โดยธรรมชาติ 
เป็นไปเพื่อการหลุดออก สลัดออก

-------------------------------------

#เดินจิต

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป